Město se rozhodlo zachránit unikátní přírodní památku Holásecká jezera

Předmětem ochrany Holáseckých jezer je jedinečná fauna a flora. Poslední roky jsou ale jezera zanesena bahnem a sedimenty. To ohrožuje vzácné rostliny a živočichy. Vedení města se rozhodlo odbahnit 9 jezer a významnou lokalitu tak zachránit. Náklady na celkovou revitalizaci jezer se odhadují na desítky milionů korun.

„Záměr odbahnit Holásecká jezera trvá již delší dobu. Na stole jsme měli několik variant realizace. Rozhodli jsme se ale vyhnout polovičatému řešení a odtěžit sedimenty z devíti jezer, protože zde ohrožují unikátní rostliny a živočichy. O tuto variantu řešení usilovala i městská část Tuřany. Nyní necháme zpracovat nové biologické hodnocení a etapizaci projektu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík, který má na starost životní prostředí.

Odbahňování jednotlivých jezer bude probíhat postupně. Vytěžené bahno bude ukládáno v prostorách Pískovny Černovice.

„Chtěli bychom postupně odbahnit každý rok jedno jezero. Práce budou prováděny pomocí technologie plovoucích bagrů. Celkové náklady odhadujeme na desítky milionů korun. Důležité je, že odtěžovaný materiál není kontaminovaný, proto se nám nabízí několik variant jeho využití. Můžeme ho použít například k rekultivaci prostředí v černovické pískovně apod. Revitalizovaná jezera nabídnou lepší prostředí pro rostlinstvo a živočichy. Počítáme s jasným vymezením míst pro sportovní rybolov. Chceme také obnovit možnost koupání v jezeře Opleta,“ dodal Hladík.

Holásecká jezera jsou domovem unikátních druhů rostlin a živočichů. V případě rostlinstva jsou zde chráněna mokřadní společenstva. V břehových porostech jsou přítomny také dva druhy orchidejí. Z živočichů zde můžeme pozorovat několik druhů obojživelníků a několik druhů mokřadních ptáků. V minulých letech byl poblíž Holáseckých jezer pozorován i výskyt bobra evropského.

Přírodní památka Holásecká jezera byla vyhlášena jako zvláště chráněné území v roce 1987. Jedná se o soustavu jezer a mokřadů. Soustavu tvoří sedmi na sebe navazujících průtočných jezer (Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo) a tři neprůtočná jezera, která byla vybudována až v 70. letech (Kocábka, Lávka, Opleta). Jezera vznikla z původního ramene řeky Svitavy během 20. století.

 

 

 

 

Další články